Paattionlehdon hautausmaan laajennusosan rakentaminen ja vihkiminen  

Paattionlehdon hautausmaan laajentaminen tuli ajankohtaiseksi vuoden 2004 alusta voimaan tulleen hautaustoimilain myötä ja siihen velvoitteena sisältyvän tunnustuksettoman hauta-alueen perustamisen vuoden 2007 alkuun mennessä.  Seurakunta teki Kemin kaupungille anomuksen koko Paattionlehdon hautausmaa-alueen asemakaavan muuttamista niin, että se mahdollistaisi hautausmaahan liitettäväksi vuonna 2005 ostetun n. 1,7 ha:n lisäalueen, joka rajoittuu seurakunnan jo omistamaan hautausmaa-alueeseen sen itäreunalta.  Ostetulla lisäalueella saatiin hautausmaalle luonnollinen rajalinja Paattiojan uomaan koko hautausmaan itälaidalle.  Paattioja haaraantuu pohjoispäästä Y-haaraksi ja hautausmaan raja kulkee Y-haaran itäistä uomaa pitkin.  Paattiojan Y-haarojen välinen maa-alueelle perustettiin hautausmaan muistolehto.

Muistolehdon kohdalle Paattiojan läntiseen haaraan saatiin uoman maanmuokkauksella muodostettua lampi.  Lammen rannalle rakennettiin muistolehtoon lyhtymäinen hiljentymiskatos, jossa on kiinteät istuintilat 6-8 henkilölle.  Hiljentymiskatos on valaistu pimeän aikaan.

Laajentuneen hautausmaan kaakkoiskulmaan muodostettiin oma erillinen tunnustukseton hauta-alue.  Tunnustuksettomalle hauta-alueelle järjestettiin kulku ja oma paikoitusalue Aatonkadun kautta.

Tornionkadun varrella olevan hautausmaan pääpaikoitusalueen yhteyteen rakennettiin hautausmaapalveluihin liittyvä huoltorakennus, johon sijoitettiin yleisö-wc:t ja sadekatos. Pääpaikoitusalueelta lähtee hautausmaan ainoa poikittaispääkäytävä, joka päättyy sen pohjoisreunalle rakennettuun hautausmaan ulkohartaus- ja hautaan siunaamispaikkaan, jossa piispa suoritti hautausmaan laajennusosan vihkimisen..  Alue on tarkoitettu palvelemaan myös hautausmaakävijöitä muualle haudattujen muistelupaikkana.  Aluetta rajaa hauta-alueista  kahdelle sivulle L-muotoon rakennettu 3-portainen ja kiviainesmaisesti pintakäsitelty betonimuuri, sen itälaidan katkaisee keskeltä viiden metrin korkeuteen kohoava teräksinen risti.  Ristin edessä on graniittinen katafalkki, joka alkujaan oli vuonna 1960 valmistuneen kappelin kuorikorokkeella katafalkkina.

Paattionlehdon koko hautausmaata halkoo kaksi pitkittäistä pääkäytävää, joista läntinen pääkäytävä johtaa siunauskappelin saattomuurille ja itäinen pääkäytävä muistolehtoon laskeutuvalle käytävälle.  Hautausmaan vihkimättömät alueet sijaitsevat itäisen pääkäytävän itäpuolella.  Nyt hautausmaakäyttöön vihittävät alueet seurakunta oli ostanut 1977 ja 2005.

Vuonna 2005 hankitulle lisäalueelle muodostettiin uudet nurmetetut uurnahauta-alueet.

Seurakunnan vuonna 2005 ostamasta lisäalueesta ja seurakunnan aikaisemmin omistamista kolmesta eri tilasta, Hautausmaa I, Hautausmaa II sekä Kalmistosta muodostettiin hautaustoimilain edellyttämä yksi kiinteistö, jonka nimeksi tuli Paattionlehdon hautausmaa ja merkittiin kiinteistörekisteriin 21.11.2006.

Kirkkovaltuuston hyväksymän Paattionlehdon hautausmaakaavaan perustuva käyttösuunnitelma  vahvistettiin tuomiokapitulissa 6.4.2006.

Paattionlehdon hautausmaan muutos- ja laajennustyöt suoritettiin oululaisen arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy:n arkkitehdin Tapani Kaukoniemen laatiman suunnitelman mukaisesti.